รายละเอียด
วันที่ 26 พ.ย. 2557
(วิเคราะห์ข่าว)ยาเสพติด : รัฐหรือสังคม
วันที่ 7 ก.ค. 2544 เวลา : 00:54 น.
ผู้เขียน : (สำนักข่าวประชาธรรม)
0
ในระยะไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สำนักข่าวประชาธรรมได้เสนอข่าวความพยายามของกลุ่มประชาชนที่จะขจัดยาเสพย์ติดออกไปจากชุมชนของตน หรือกลุ่มของตน เช่น ข่าวเกี่ยวกับวัยรุ่นในเชียงใหม่ซึ่งเคยเสพย์และขายยาม้า จับกลุ่มกันเองเพื่อช่วยเหลือกันและกันให้ตัดขาดจากยาเสพย์ติด เรียกชื่อกลุ่มของตนว่า WY หรือ We are your friend ในจังหวัดสงขลามีชุมชนมุสลิมที่ใช้หลักศาสนาและการเกาะเกี่ยวกันของชุมชน ตั้งกฎเกณฑ์บังคับให้สมาชิกในกลุ่มไม่ร่วม “สังฆกรรม” กับผู้ติดหรือขายยาม้า และอาจไม่ประกอบพิธีทางศาสนาบางอย่างให้แก่คนเหล่านี้ด้วย เป็นผลให้มีผู้เลิกเสพย์ไปได้มาก อีกทั้งวิธีการเช่นนี้ยังแพร่ขยายไปยังชุมชนมุสลิมใกล้เคียงอีกหลายแห่งด้วย

นักวิชาการที่ติดตามศึกษาเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะยาม้าเป็นเวลานานได้กล่าวไว้ว่าการต่อต้านยาเสพติดที่ได้ผลนั้นต้องให้ความสำคัญแก่ทางด้านอุปสงค์มากกว่าด้านอุปทาน เช่น การตั้งหน่วยงานเพื่อปราบปรามจับกุมจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะผลกำไรจากการค้ายาม้ามีสูงจึงคุ้มกับการเสี่ยง และทำให้ผู้ค้ามีอำนาจทางการเงินพอที่จะครอบงำเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้ ในทางตรงกันข้ามหากสังคมไม่ต้องการเสพยาม้า ไม่ว่าจะมียาม้าหลั่งไหลเข้ามามากสักเพียงไร ก็จะไม่สามารถทำกำไรได้เลย การที่มีผู้เสพยาม้าจำนวนมากในสังคมไทยจึงมีต้นเหตุมาจากปัญหาทางสังคมของเราเองมากกว่าการป้อนยาเสพติดสู่ตลาดของผู้ผลิตและพ่อค้า

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ยาม้าระบาดไปทั่วในสังคม โดยที่การปราบปรามของรัฐอย่างหนักที่ทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานไม่ประสบผลสำเร็จ ก็มีกลุ่มคนในสังคมไทยที่พยายามช่วยตัวเอง ด้วยการลดหรือเลิกความต้องการของคนในชุมชนหรือในกลุ่มของตนเอง เฉพาะข่าวที่สำนักข่าวประชาธรรมเสนอยังนับเป็นส่วนน้อย เพราะทั่วทั้งประเทศไทยยังมีความพยายามทำนองเดียวกันนี้เกิดกับกลุ่มอื่น ๆ อีกหลายกลุ่ม เช่น ชาวชุมชนแออัดบางแห่ง มีการรวมกลุ่มกันต่อต้านยาเสพติดอย่างได้ผลเช่นกัน

ปัญหายาเสพติดที่ระบาดไปยังคนทุกชั้นวรรณะในสังคมเช่นนี้ ทำให้เราได้รู้ว่าการลดอุปสงค์ลงนั้นจะไม่มีสูตรตายตัว เช่น วิธีที่ชุมชนมุสลิมที่สงขลาใช้ได้ผล อาจไม่สามารถใช้ได้กับชุมชนอื่นที่การเกาะตัวของชุมชนได้ล่มสลายไปแล้ว เพราะการลง “พรหมทัณฑ์” แก่ผู้เสพและ ค้ายาเสพติดจะไม่มีผลอะไรแก่คนในชุมชนที่แตกสลายเช่นนั้น เป็นต้น

เหตุดังนั้น สื่อจึงควรให้ความสนใจข่าวคราวที่กลุ่มต่าง ๆ ดำเนินการเพื่อลดอุปสงค์ของยาเสพติดอย่างได้ผลให้มาก เพราะคือการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญในการสร้างทางเลือกแก่สังคมไทย สถาบันต่าง ๆ เช่น ครอบครัว วัด ชุมชน โรงงาน สหกรณ์ ฯลฯ จะสามารถร่วมมือกันในการลดอุปสงค์ของยาเสพติดของกลุ่มตนได้อย่างไร แบบอย่างที่เหมาะกับเงื่อนไขของกลุ่มตนจะเป็นที่รู้กันหลายอย่าง แต่ละกลุ่มจะสามารถเลือกวิถีทางที่เหมาะกับตนไปใช้ได้ ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่สังคมในการจัดการกับปัญหายาเสพติด แทนที่จะทุ่มเงินและกำลังคนไปมากมายเพื่อการปราบปรามอย่างไม่ได้ผลต่อไปโดยไม่สิ้นสุด.