รายละเอียด
วันที่ 28 พ.ย. 2557
กลุ่ม นศ.และอดีต นศ.สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แถลงการณ์กรณีการควบคุมตัว ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
วันที่ 1 มิ.ย. 2553 เวลา : 13:09 น.
4 Application request limit reached method fql.query query select total_count from link_stat where url='http://www.prachatham.com/detail.htm?code=n3_01062010_01'
การกระทำของรัฐบาลสะท้อนให้เห็นถึงการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการและการแสดงความเห็น อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

แถลงการณ์

กลุ่มนักศึกษาและอดีตนักศึกษาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ต่อกรณีการควบคุมตัว ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

 

ขอประณามการควบคุมตัว ผศ.ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ โดยไม่มีความผิดชัดเจน และขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวอย่างไม่มีเงื่อนไขในทันที

จากการที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ใช้อำนาจลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งในแง่ของการบิดเบือนข่าวสาร ปิดสื่อที่มีความเห็นต่าง และขาดความรับผิดชอบต่อการปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงในระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2553

รวมถึงการคุกคามเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ ด้วยการควบคุมตัว ผศ.ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีข้อกล่าวหาที่ชัดเจนและปราศจากเหตุผลอันเห็นได้ประจักษ์ ยิ่งไปกว่านั้น การควบคุมตัวดังกล่าว ไม่ได้ดำเนินการภายใต้กฎหมายปกติ แต่ใช้อำนาจของพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยขาดความชอบธรรม

นอกจากนี้ ในระหว่างถูกกักตัว ผศ.ดร. สุธาชัย ยังถูกปฏิบัติราวกับเป็นผู้ต้องหาอุกฉกรรจ์ขั้นร้ายแรง ไม่อนุญาตให้มีการเข้าเยี่ยมและอ่านหรือรับรู้ข่าวสารข้อมูลตามปกติ แม้กระทั่งการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมการสอนอันเป็นการประกอบอาชีพนักวิชาการของ ผศ.ดร. สุธาชัย ก็ยังถูกสั่งห้ามโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ยังไม่นับถึงปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากการควบคุมตัว

การกระทำของรัฐบาลสะท้อนให้เห็นถึงการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพในการแสดงความเห็น อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ทั้งที่เสรีภาพดังกล่าวเป็นกติกาเบื้องต้นที่นานาประเทศอันใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยยอมรับและปกป้องอย่างถึงที่สุด

พวกเรา กลุ่มนักศึกษา ปัญญาชน และนักวิชาการ สาขาต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป (ดังรายชื่อต่อท้ายแถลงการณ์) ในฐานะผู้ที่ไม่ต้องการเห็นการคุกคามเสรีภาพในการแสดงความเห็น โดยเฉพาะความเห็นทางวิชาการ ขอแสดงท่าทีและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ตลอดจนนักวิชาการทุกท่าน ดังต่อไปนี้

1. พวกเราขอประณามการกระทำของรัฐบาลที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและทางวิชาการ อันแสดงออกผ่านการควบคุมตัวผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือเป็นการกระทำของการปกครองในระบอบเผด็จการ ที่มุ่งปิดหู ปิดตา ปิดปากของประชาชน และไม่เปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์การกระทำอันไม่ชอบธรรมของรัฐบาล

2. ขอเรียกร้องให้ปล่อยตัว ผศ.ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ โดยไม่มีเงื่อนไขในทันที เพราะทางรัฐบาลไม่สามารถแสดงข้อกล่าวหาที่ชัดเจนว่า ผศ.ดร. สุธาชัย ได้กระทำการอันผิดพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไร และไม่สามารถแสดงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงต้องควบคุมตัว ผศ.ดร. สุธาชัย ในลักษณะดังกล่าว  

3. รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งกรณี ผศ.ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ โดยเฉพาะการใช้กำลังปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรง ด้วยการประกาศยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจผ่านการเลือกตั้งใหม่

4. ขอเรียกร้องให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งสาขาทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รวมถึงสาขาอื่นๆ ออกมาร่วมกันประณามและแสดงพลังปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพราะการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ ผศ.ดร. สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ เป็นสัญลักษณ์ของการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของนักวิชาการ และควรจะร่วมกันต่อต้านความไม่ชอบธรรมดังกล่าว ไม่ให้ลุกลามจนกลายเป็น "เรื่องธรรมดา" ในวงวิชาการ

อนึ่ง ข้อเรียกร้องในข้างต้น ยังต้องการให้ครอบคลุมถึงกรณีของนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และบุคคลอื่นๆ ที่ถูกควบคุมตัวอย่างไม่ชอบธรรมในลักษณะเดียวกันอีกด้วย

เราเชื่อว่า ระบอบประชาธิปไตยจะไม่สามารถเกิดขึ้นในประเทศนี้ได้ ตราบเท่าที่ยังมีการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนในทุกด้าน ดังที่รัฐบาลกำลังกระทำอยู่  ดังนั้น  จึงขอเชิญชวน นักศึกษา ปัญญาชน  นักวิชาการ สาขาต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมกันออกมาแสดงพลังและจุดยืนทางการเมืองของตน เพื่อแสดงให้รัฐบาลเห็นว่า ยังมีคนจำนวนมากทั้งในและนอกประเทศ ไม่ยอมรับในการกระทำอันเป็นเผด็จการดังกล่าวและจะร่วมกันต่อต้านการกระทำนี้อย่างถึงที่สุด

               

กลุ่มนักศึกษาและอดีตนักศึกษาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และประชาชนทั่วไป

3พฤษภาคม 2553

 

รายชื่อลงท้ายแถลงการณ์

1.       ธิกานต์ ศรีนารา                นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2.       สมิทธ์ ถนอมศาสนะ          นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

3.       นิตยาภรณ์ พรหมปัญญา     อดีตนิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

4.       อุเชนทร์ เชียงเสน นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

5.       วริศา กิตติคุณเสรี             อดีตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

6.       รอมฎอน ปันจอร์              นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

7.       นันทิยา สุคนธปฏิภาค        อดีตนักศึกษาระดับบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

8.       ฟารีดา ขจัดมาร                นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์   มหาวิทยาลัย

 

9.       ปราการ กลิ่นฟุ้ง               อดีตนิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

10.   ทรงศักดิ์ ปัญญา              อดีตนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

11.   ธนพงศ์ จิตต์สง่า               อดีตนิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

12.   ธนศักดิ์ สายจำปา             นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

13.   อดิศร เกิดมงคล               นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

14.   จันทิวา พงษ์พานิช            อดีตนิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

15.   ชัยพงษ์ สำเนียง               อดีตนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

16.   ภาวิณี ไชยภาค                อดีตนักศึกษาระดับมหาบัญฑิต สาขาสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

17.   สุรัช คมพจน์                    นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

18.   วาสนา ละอองปลิว            นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเดอแรม

 

19.   ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว          อดีตนักศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

20.   เอกรินทร์ ต่วนศิริ              นิสิตมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

21.   นฤมล กล้าทุกวัน              นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

22.   ปรัชญา สุรกำจรโรจน์        นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

23.   สืบสกุล กิจนุกร                นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

24.   ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์          นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยลุนด์

 

25.   ปรีดีโดม พิพัฒน์ชูเกียรติ   อดีตนักศึกษาระดับบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

26.   อาจินต์ ทองอยู่คง             นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

27.   ศักดิ์สิทธิ์ สีลาเขต             นักศึกษามหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

28.   พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล        นักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

29.   กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช       นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

30.   บัณฑิต ไกรวิจิตร             อดีตนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

31.   อนุธีร์ เดชเทวพร              เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

 

32.   อธิป จิตตฤกษ์                 นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

33.   นครินทร์ วิศิษฎ์สิน            นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

34.   คุปต์ พันธ์หินกอง นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

35.   ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบูรณ์   บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

36.    ทิวาพร  ใจก้อน               นิสิตปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

37.   เจริญพงศ์ พรหมศร           นักศึกษาปริญญาโทสาขาความขัดแย้งและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

38.   บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์       อดีตนักศึกษาสถาบันวิจัยภาษาและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

 

39.   สหฤทัย นุ่นละออง            อดีตนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

40.   แก้วมณี อุดมสม               อดีตคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

41.    สิริลักษณ์? ศรีประสิทธิ์       นักศึกษาปริญญาโท โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

42.   ศรัณย์ วงศ์ขจิตร               นักศึกษามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

43.   ปรียาภรณ์ กันทะลา           อดีตนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

44.   ชลิตา บัณฑุวงศ์               นักศึกษาปริญญาเอก คณะมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาย

 

45.   อนุสรณ์ อุณโณ                นักศึกษาปริญญาเอก คณะมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยวอชิงตัน

 

46.   ณัฐพล ใจจริง                  นิสิตปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

47.   ชนกาญจน์ พันธุ์เดิมวงศ์     อดีตนิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

48.   กรธร วีระพันธุ์                  ว่าที่บัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

49.   ธนพล ฟักสุมณฑา            นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

50.   วริศรา ตั้งค้าวานิช             นิสิตปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

51.   วราวุธ แสงอร่าม               นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

52.   วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์        ศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

53.   นิษฐนาถ นิลดี                 นิสิตปริญญาโทคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

54.   กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์        นักศึกษาปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

55.   วราภรณ์ วิชญรัฐ               นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา

 

56.   ชุตินาถ ชุนวิมลศิริ             อดีตนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

57.   ไชโย พันธพัฒน์               วิศวกรอิสระ

 

58.   สมคิด ทะรา                    อดีตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

 

59.   ปริญญ์ วัฒนวีร์ ศิ              ศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

60.   คมลักษณ์ ไชยยะ             อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พระนครศรีอยุธยา

 

61.   อรอนงค์ ทิพย์พิมล           อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

62.   อลงกรณ์ อรรคแสง           อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

63.   โกวิท แก้วสุวรรณ             อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

64.   บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์                อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

65.   เชษฐา พวงหัตถ์                           อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

66.   สุนัย ครองยุทธ                            อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

67.   ชาญณรงค์ บุญหนุน          อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

68.   พิพัฒน์ สุยะ                    อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

69.   อัจฉรา รักยุติธรรม                        อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

70.   อัจฉริยา เนตรเชย             อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

71.   มาลินี คุ้มสภา                  อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

72.   ศศิประภา จันทะวงส์          อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

73.   วัฒน์ วรรลยางกูล

 

74.   วิภา ดาวมณี

 

75.   ประสาท ศรีเกิด

 

76.   เจษฎา โชติกิจวิภาคย์       

 

77.    ปิยะพงษ์ ป้องภัย

 

78.    จีรพล  เกตุจุมพล

 

79.    กมลทิพย์ จ่างกมล

 

80.    เรืองวิทย์ ลิ่มกัมปนาท

 

81.    พิชิต พิทักษ์

 

82.    วิจิตร ว่องวารีทิพย์

 

83.    ณภัค เสรีรักษ์

 

84.    ทวีศักดิ์ เผือกสม

 

85.    สุรพงษ์ จันทร์เกษมพงษ์

 

86.    นนทพร อยู่มั่งมี

 

87.    สุมาลี พันธุ์ยุรา

 

88.    นันทิยา พิมลศิริผล

 

89.    เพ็ญพิสุทธิ์ ทองมี 

 

90.    ปวีณา วังมี

 

91.    ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล

 

92.    สัญญา ชีวประเสริฐ

 

93.    พุทธพล มงคลวรวรรณ

 

94.    จิรวัฒน์ แสงทอง

 

95.    ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์

 

96.    ฐิตินบ โกมลนิมิ

 

97.    แพทริค โจรี                    

 

98.    รติกร กลิ่นประทุม

 

99.    ธนาวิ โชติประดิษฐ

 

100.                         อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล

 

101.                         วิภาวี พงษ์ปิ่น

 

102.                         พิชามญชุ์ ทิพยพัฒนกุล

 

103.                         วรเชษฐ เขียวจันทร์

 

104.                         บุญยืน สุขใหม่

 

105.                         ปฐม ตาคะนานันท์

 

106.                         พิชัย พืชมงคล

 

107.                         นราธิป มะยุระยอด

 

108.                          อานนท์ เอี่ยมสำอางค์

 

109.                          รมณ ชมปรีดา

 

110.                         เด็ดเดี่ยว เหล่าสินชัย

 

111.                         วิทยา อาภรณ์

 

112.                         ปฤณ เทพนรินทร์

 

113.                         อรรคพล สาตุ้ม

 

114.                         ฉวีวรรณ มงคลดาว

 

115.                         ชนิดา ชิตบัณฑิตย์

 

116.                         ไพลดา ชัยศร

 

117.                         อำนวยวิชญ์ ธิติบดินทร์

 

118.                         สายสัมพันธ์ รัตนปรีดากร

 

119.                         ศุษม อรรถวิภาคไพศาลย์

 

120.                         พิชวรรณ เฉลิมโรจน์

 

121.                         ศิริภาส ยมจินดา

 

122.                          ไอดา อรุณวงศ์   

 

123.                          พัชรี อังกูรทัศนียรัตน์    

 

124.                          วันชัย ชัชวัสวิมล

 

125.                          จิราภรณ์ หิรัญบูรณะ         

 

126.                          อัญคณา เจริญลาภ           

 

127.                          โชติวัฒน์ สมตัว

 

128.                          ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ

 

129.                          เพ็ญพรรณ พูลจันทร์

 

130.                          ฉวีวรรณ มงคลดาว

 

131.                          จักรธร วีระพันธุ์

 

132.                          สุพรรณา กระเวนกิจ

 

133.                          บุญชัย แซ่เงี้ยว

 

134.                          สฤษดิ์ ถิรชาญชัย

 

135.                          ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์

 

136.                         กิตติชัย งามชัยพิสิฐ

 

137.                         วรรณเกียรติ ชูสุวรรณ

 

138.                         เอกบดินทร์ ปุ่มเป้า

 

139.                         พีระพงษ์ พฤทธิพงศ์กุล

 

140.                         สมชัย วงศ์สว่าง

 

141.                         เมธาพัฒน์ ศรีมนัส

 

142.                         อนุสรณ์ ผิวผ่อง

 

143.                         จันทนา ไชยนาเคนทร์

 

144.                          เครือข่ายองค์กรชุมชนแก้ปัญหาที่ดินภาคอีสาน  (คอป.อ.)

 

145.                          เครือข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์น้ำเซิน  (คอซ.)

 

146.                          เครือข่ายองค์กรชวาวบ้านลุ่มน้ำปาว (คอป.)

 

147.                          เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูค้อ-ภูกระแต  จังหวัดเลย

 

148.                          เครือข่ายคนรุ่นใหม่ภาคอีสาน (คอส.)

 

149.                          แนวร่วมเกษตรกรภาคอีสาน (นกส.)

 

150.                          เครือข่ายคนรุ่นใหม่ลุ่มน้ำโขง  จังหวัดอุบลราชธานี

 

151.                          กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมอีสาน (กสส.)

 

152.                          กลุ่มดงมูลเพื่อการพัฒนา  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

153.                          เครือข่ายอนุรักษ์ภูผาเหล็ก  จังหวัดอุดรธานี

 

154.                          กลุ่มภูพานเพื่อการพัฒนา  จังหวัดสกลนคร

 

155.                          เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  จังหวัดชัยภูมิ

 

156.                          กลุ่มประชาชนไทยแวงน้อย-แวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

 

157.                          กลุ่มเยาวชนมิตรภาพ  จังหวัดขอนแก่น

 

158.                          กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์น้ำพรมตอนต้น  จังหวัดชัยภูมิ

 

159.                          กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ลุ่มน้ำบัง  จังหวัดนครพนม

 

160.                          เครือข่ายคนรุ่นใหม่ยโสธร  จังหวัดยโสธร

 

161.                          สหพันธ์เยาวชนอีสาน (สยส.)

 

162.                          แนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ (นกน.)

 

163.                          ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง

 

164.                          เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู  จังหวัดพิษณุโลก

 

165.                          เครือข่ายส่งเสริมสิทธิการจัดการทรัพยากรภาคเหนือตอนล่าง (คสปล.)

 

166.                          สหพันธ์เยาวชนคลองเตย (สยค.)

 

167.                          เครือข่ายองค์กรชุมชนคลองเตย

 

168.                          เครือข่ายชุมชนเมืองบ่อนไก่ กทม.

 

169.                          กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ

 

170.                          เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขลาโคก  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

171.                          เครือข่ายองค์กรชาวบ้านนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

172.                          กลุ่มคนรุ่นใหม่ภาคใต้

 

173.                          กลุ่มนักศึกษาภาคเหนือเพื่อประชาธิปไตย

 

174.                          กลุ่มพลังประชาธิปไตยไทยออสเตรเลีย